Zezwolenie na pobyt czasowy

Aby uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy, obcokrajowiec musi przejść przez procedurę tzw. legalizacji pobytu czasowego, którą przeprowadza urząd wojewódzki, w województwie zamieszkiwanym przez cudzoziemca. W celu uzyskania takowego pozwolenia należy przedstawić szereg dokumentów oraz spełnić określone normy. Nie każdy może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy.

Ile trwa pobyt czasowy i jak długo ważne jest zezwolenie?

O zezwolenie na pobyt czasowy może ubiegać się osoba chcąca przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a tenże dokument ważny jest maksymalnie 3 lata. Tutaj zwróćmy uwagę, że długość zezwolenia może zostać skrócona w przypadku stwierdzenia zasadności krótszego pobytu.

Cudzoziemiec musi pilnować wyżej wymienionych terminów, gdyż zezwolenie nie przedłuża się samoczynnie, a co za tym idzie – obcokrajowiec powinien opuścić terytorium Polski przed upływem wygaśnięcia zezwolenia.

Warunkiem dalszego pobytu może być uzyskanie innego ważnego dokumentu uprawniającego na pobyt w kraju – kolejne zezwolenie na pobyt czasowy (musi złożyć ponowny wniosek), zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Powody podawane we wniosku

Chcąc starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, obcokrajowiec powinien udokumentować powody, dla których chce przebywać na terenie Polski. Do takich można zaliczyć między innymi:

 • podjęcie lub kontynuacja pracy na terenie PL,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • podjęcie lub kontynuacja studiów,
 • prowadzenie badań naukowych na terenie kraju,
 • odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich w języku polskim,
 • oraz szereg innych, udokumentowanych okoliczności.

Starając się o zezwolenie na pobyt czasowy, obcokrajowiec ma obowiązek zostawić odciski linii papilarnych, które następnie zostaną umieszczone na karcie pobytu.

Kto nie może otrzymać pozwolenia na pobyt czasowy?

Pamiętajmy jednak, że podobnie jak w wielu przypadkach, również starając się o zezwolenie na pobyt czasowy, trafimy na pewne „przeciw”. Postępowanie nie zostanie wszczęte między innymi, gdy:

 • cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen, która upoważnia go tylko do przebywania w kraju w celach humanitarnych;
 • przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, które było wydane ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub został wydany w stosunku do niego zakaz opuszczania kraju;
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany;
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu, określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Dokumenty i koszty

Zezwolenie na pobyt czasowy powinno zostać przyznanie w terminie około jednego miesiąca od dnia złożenia dokumentów -wypełnionego wniosku o udzielenie na pobyt czasowy, ważnego dokumentu podróży (3 kopie + oryginał do wglądu), 4 aktualnych fotografii w kolorze, spełniających określone wytyczne, a także pisemnej zgody osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim.

Koszt za rozpatrzenie sprawy wynosi 340 zł, lecz ta kwota jest zwracana w przypadku negatywnej decyzji na wniosek osoby. Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł.

W przypadku pozytywnej decyzji, należy zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty pobytu.

Źródło tekstu: https://tlumaczalnia.pl/artykuly/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/